Regulamin konta
w sklepie Pet Study

1. Definicje


§1. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
§2. Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa),
dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto,
§3. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie,
§4. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany,
§5. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze
Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale
nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów
zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.),
§6. Regulamin – niniejszy regulamin Konta,
§7. Sklep – sklep internetowy Pet Study prowadzony przez Sprzedawcę pod
adresem www.petstudy.pl,
§8. Sprzedawca – Agata Baranowska, przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą PET STUDY Agata Baranowska, NIP 1251612652
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


2. Kontakt ze sprzedawcą


§1. Adres pocztowy: ul. Londyńska 32/3, 66-400 Gorzów Wielkopolski
§2. Adres e-mail: petstudypl@gmail.com


3. Wymogi techniczne


§1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
a) aktywne konto e-mail,
b) urządzenie z dostępem do Internetu,

c) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.


4. Konto


§1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego,
§2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie
historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu
zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego,
§3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie,
§4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy
Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach
wskazanych w Regulaminie,
§5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie
zrezygnować z Konta,
§6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do
Sprzedawcy na adres e-mail: petstudypl@gmail.com, czego skutkiem będzie
niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia
Konta.


5. Reklamacje

 

§1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-
mail: petstudypl@gmail.com,

§2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.


6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń


§1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego
przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o
mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów
znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do
którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów
dostępny jest pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

7. Dane osobowe


§1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego
podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych
celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych,
znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę
przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”,
§2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą
przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie
usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej
zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes
Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
§3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie
konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca
nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta,
§4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
a) Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie
Kupującego,

b) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub
Sprzedawcę, związanych z Kontem,
c) zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych
osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był
uzasadniony interes Sprzedawcy,
§5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) ich usunięcia,
d) ograniczenia ich przetwarzania,
e) przeniesienia danych do innego administratora,
f) a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec
przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych,
opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych
interesach realizowanych przez administratora),
§6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze
Sprzedawcą.
§7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z
prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.


8. Zastrzeżenia


§1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze
bezprawnym,
§2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim,
§3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn Sprzedawca ma prawo do zmiany
Regulaminu.
§4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w §3 są:

a) konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających
zastosowanie do działalności Sklepu,
b) poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
c) zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji Regulaminu.
§5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem
wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres,
§6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany,
powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej
wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy: petstudypl@gmail.com, czego
skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą
wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie
żądanie,
§7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do
chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej
przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości,
§8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym
uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby
Sprzedawcy.